Notícies

Estic a:

Formularis

En aquest apartat podreu trobar documentació administrativa i/o formularis en relació al Programa de Cooperació i Solidaritat.

 
Sol·licituds de subvencions per a entitats ciutadanes que portin a terme projectes de cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització  per al desenvolupament i projectes d’ajuda humanitària per a l’exercici econòmic 2021.

Modalitats de subvencions:
Subvencions generals: quan tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques per al finançament global de l’activitat de l’entitat.
Subvencions puntuals: quan tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques per al finançament d’una activitat o projecte concret..
No es podrà sol·licitar una subvenció puntual per a una activitat que ja estigui inclosa en el projecte per al qual es demana una subvenció general.

L'import d'aquesta convocatòria es fixa en 257.823,00 €,  per al total de sol·licituds, que s'impuratarà al pressupost de l'any 2021.

TERMINIS

El termini de presentació de sol·licituds en l'àmbit de cooperació és des del dia 19 d’abril  fins al  dia 14 de maig de 2021, ambdós inclosos

QUI LES POT DEMANAR

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que desenvolupin programes, projectes o activitats d’acord amb els requisits que s’estableixin a les bases particulars de la  convocatòria.

També poden tenir aquesta condició les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus de comunitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica, desenvolupin activitats o projectes subvencionables, sempre i quan acreditin disposar d’un número d’identificació fiscal.
 

COM ES POT TRAMITAR

Per internet o presencialment

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

Documentació necessària:

Sol·licitud

Formulari de sol·licitud de subvenció en l'àmbit de la Cooperació 2021

Formulari econòmic projecte 2021 Cooperació Model 2.2

Formulari tècnic projecte 2021 Cooperació Model 2.1

Sol·licitud de transferència bancaria

Totes les sol·licituds de subvenció aniran acompanyades de la següent documentació:

En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant..
Documentació acreditativa de la capacitat de representació de l'entitat per part del seu representant..
Certificat de nomenament de l’òrgan de govern de l’entitat sol·licitant segons els seus estatuts, en el qual constin relacionades les persones que el conformen actualment, indicant càrrec, nom, cognom i DNI..
Resum del exercici econòmic de l'any 2020, on hi consti la subvenció rebuda de l'Ajuntament de L'Hospitalet i/o d'altres administracions públiques. .
Sol·licitud de transferència bancària normalitzada per a entitats de nova creació, o bé per a aquelles que hagin canviat el número del compte corrent o no l'hagin aportat abans a l'Ajuntament de L'Hospitalet..Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntamentFinalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

 

 

Justificació de subvenció inferior a 60.000 euros per a finançar projectes o activitats en  l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització per al desenvolupament i projectes d'ajuda humanitària. Any 2020

Presentació de la documentació que justifiqui una subvenció concedida l'any 2020 per a finançar projectes o activitats  l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització per al desenvolupament i projectes d'ajuda humanitària, en la modalitat de compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa.
Per tal de comprovar la justificació de la subvenció concedida, l'òrgan gestor o territorial requerirà la documentació acreditativa de l'aplicació de l'import total del projecte.. 
QUI EL POT DEMANAR
Persones físiques o representant legal de les persones jurídiques que hagin estat beneficiàries de subvencions per un import inferior a 60.000 euros.
Fins al 15 de febrer de 2021.

Requeriments
Haver estat beneficiari d'una subvenció de l'Ajuntament de L'Hospitalet dins de la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de subvencions per a l'exercici econòmic de l'any de la subvenció..
La subvenció haurà d'haver estat concedida per a finançar projectes o activitats d'ajuda al tercer món amb cofinançament per part d'altres administracions públiques.
L'import de la subvenció rebuda ha de ser inferior a 60.000 euros..
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.

Documentació necessària
-Instància general.
-Sol·licitud de justificació de Cooperació
-Memòria del projecte amb indicació de les activitats realitzades, els indicadors, els resultats obtinguts i el resultat de la valoració del grau d'assoliment de les activitats.
-Relació de despeses aplicades al projecte amb identificació del número de factura/tiquet, nom i cognom o raó social del proveïdor, NIF, data d’emissió, descripció de la despesa, data de pagament, import total de la factura, import imputat al projecte i import imputat a altres subvencions (si escau), així como les desviacions que han hagut en relació al pressupost presentat en el moment de la concessió de la subvenció.
-Original i còpia de la totalitat de les factures o documents de valor probatori equivalent amb validesa al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa corresponents al cost total de l’activitat subvencionada. Tant la còpia de les factures o documents de valor probatori equivalent que es presentarà, com l’original que estarà en possessió del beneficiari i a disposició de l’Ajuntament, seran segellats fent constar “El document presentat es justificatiu de la Subvenció atorgada per l’Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat corresponent a la subvenció de l’expedient núm. ......., de l’exercici 2020 i en un percentatge del ....” i assenyalant el percentatge que s’imputa al projecte.
-Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat el projecte, programa o activitat subvencionat, indicant el seu import i la seva procedència.
-Una mostra de tota la documentació publicitària emesa per donar a conèixer el projecte, programa o activitat objecte de subvenció.
-En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant.
-Documentació acreditativa de la capacitat de representació de l’entitat per part del seu representant.

Impresos associats
PDFModel d'instància general
Model  4.1 For rmulari general tècnic justificació subvenció
Model  4.2 Formulari econòmic justificació subvenció
Solicitud justificació Cooperació

Una vegada comprovat el compliment de les condicions i dels objectius que es determinen a l'acte de concessió de la subvenció i acreditades les despeses, l'òrgan competent emetrà una resolució que es notificarà a les persones interessades d'acord amb el que estableix l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú o precepte i norma que la substitueixi.

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data del registre de la sol·licitud inicial de subvenció.

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Justificació de subvenció superior a 60.000 euros i subvencions amb cofinançament per part d'altres administracions públiques per a finançar projectes o activitats en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització per al desenvolupament i projectes d'ajuda humanitària. Any 2020

-Presentació de la documentació que justifiqui una subvenció concedida l'any 2020  i  subvencions amb cofinançament per part d'altres administracions públiques per a finançar projectes o activitats en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització per al desenvolupament i projectes d'ajuda humanitària en la modalitat de compte justificatiu amb aportació d'informe auditor.

Per tal de comprovar la justificació de la subvenció concedida, l'òrgan gestor o territorial requerirà la documentació acreditativa de l'aplicació de l'import total del projecte.

QUI LA  POT DEMANAR
Persones físiques o representant legal de les persones jurídiques que hagin estat beneficiàries de subvencions per un import superior a 60.000 euros.
Fins al 15 de febrer de 2021.

Requeriments
Haver estat beneficiari d'una subvenció de l'Ajuntament de L'Hospitalet dins de la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de subvencions per a l'exercici econòmic de l'any de la subvenció..
La subvenció haurà d'haver estat concedida per a finançar projectes o activitats d'ajuda al tercer món amb cofinançament per part d'altres administracions públiques.
L'import de la subvenció rebuda ha de ser superior a 60.000 euros.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.

Documentació necessària
-Instància general.
-Sol·licitud de justificació de Cooperació
-Informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercent al Registre Oficial d'Auditor de comptes (ROAC) depenent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de comptes (ICAC), emès conforme al model que es troba a la seu electrònica de l’Ajuntament i amb subjecció a les normes d’actuació i supervisió proposades per la Intervenció General Municipal.
-Memòria del projecte, amb indicació de les activitats realitzades, els indicadors, els resultats obtinguts i el resultat de la valoració del grau d'assoliment de les activitats.
-Memòria econòmica abreujada, en aplicació de l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que haurà de contenir  un estat representatiu de les despeses de les activitats subvencionades, degudament agrupades, i, en el seu cas, les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions sofertes, així com una relació d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat el projecte, programa o activitat subvencionat, indicant el seu import i la seva procedència.
-Una mostra de tota la documentació publicitària emesa per donar a conèixer el projecte, programa o activitat objecte de subvenció.
-En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant.
Documentació acreditativa de la capacitat de representació de l'entitat per part del seu representant

.Impresos associats
PDFModel d'instància general
Model  4.1 For rmulari general tècnic justificació subvenció
Model  4.2 Formulari econòmic justificació subvenció
Solicitud justificació Cooperació

Una vegada comprovat el compliment de les condicions i dels objectius que es determinen a l'acte de concessió de la subvenció i acreditades les despeses, l'òrgan competent emetrà una resolució que es notificarà a les persones interessades d'acord amb el que estableix l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú o precepte i norma que la substitueixi.

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data del registre de la sol·licitud inicial de subvenció.

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

 +informació:Seu electrònica de l'Ajuntament de L'Hospitalet

Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans