Notícies

Estic a:

Formularis

En aquest apartat podreu trobar documentació administrativa i/o formularis en relació al Programa de Cooperació i Solidaritat.

Presentació de la documentació que justifiqui una subvenció concedida l'any 2021

Qui el pot demanar?:

Les persones físiques o jurídiques a les que s'hagi concedit aquesta subvenció

Termini presentació:

Des de la finalització del projecte fins el 15 de febrer de 2022

Què passa després:

Una vegada comprovat el compliment de les condicions i dels objectius que es determinen a l'acte de concessió de la subvenció i acreditades les despeses, l'òrgan competent emetrà una resolució que es notificarà a les persones interessades d'acord amb el que estableix l'article 41 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Temps de resposta:

El temps de resposta serà d'un màxim de 3 mesos des de la data del registre de la sol·licitud inicial de subvenció.

Efecte del silenci administratiu:

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Normativa aplicable:

En tot el que no preveuen expressament les bases que regulen l’atorgament de subvencions per a l’exercici en curs, són d’aplicació:
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament.
- L’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet (BOPB 10/02/2005).
- Les bases d’execució del pressupost general per a l’exercici de l'any en què s'ha sol·licitat la subvenció.
- La legislació de procediment administratiu aplicable amb caràcter supletori.
Si teniu cap dubte podeu contactar amb:Programa de cooperació
Telèfon: 93 402 99 84 Òrgan de resolució:Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea


Impresos associats
PDFModel d'instància general
Model  4.1 For rmulari general tècnic justificació subvenció
Model  4.2 Formulari econòmic justificació subvenció
Solicitud justificació Cooperació

Memòria d'activitats

A més, informe auditor només en els casos que marquen les bases de la convocatòria

Informe auditor

Informació:

A l'apartat de documentació addicional caldrà aportar també per a:
1. Subvencions per import inferior a 60.000 €, tots els fitxers de factures i altres documents probatoris de les despeses, així com els corresponents comprovants del seu pagament i la documentació acreditativa de la difusió del projecte subvencionat (fulletons, díptics,etc.), degudament identificats amb una breu descripció del seu contingut.
2. Subvencions per import igual o superior a 60.000 €, documentació acreditativa de la difusió del projecte subvencionat (fulletons, díptics,etc.), degudament identificats amb una breu descripció del seu contingut.
Només les persones físiques beneficiaries de la subvenció poden aportar la documentació presencialment.

LA TRAMITACIÓ S'HA DE FER A TRAVÉS D'AQUEST ENLLAÇ

Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans