Notícies

Estic a:

Formularis

En aquest apartat podreu trobar documentació administrativa i/o formularis en relació al Programa de Cooperació i Solidaritat.

 
 
Modalitats de subvencions:
 
Subvencions generals: quan tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques per al finançament global de l’activitat de l’entitat.
Subvencions puntuals: quan tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques per al finançament d’una activitat o projecte concret..
No es podrà sol·licitar una subvenció puntual per a una activitat que ja estigui inclosa en el projecte per al qual es demana una subvenció general.
 
L'import d'aquesta convocatòria es fixa en 257. 823 € per al total de sol·licituds, que s'impuratarà al pressupost de l'any  2020. 
 
QUI LES POT DEMANAR
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que desenvolupin programes, projectes o activitats d’acord amb els requisits que s’estableixin a les bases particulars de la  convocatòria.

També poden tenir aquesta condició les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus de comunitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica, desenvolupin activitats o projectes subvencionables, sempre i quan acreditin disposar d’un número d’identificació fiscal.

TERMINIS

El termini de presentació de sol·licituds en l'àmbit de cooperació és del 3 al 30 de juliol de 2020, ambdós inclosos.
 

COM ES POT TRAMITAR

Per internet o presencialment

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

Documentació necessària:

Formulari de sol·licitud de subvenció en l’àmbit de cooperació

Formulari econòmic projecte 2020 en l’àmbit de cooperació

Formulari tècnic projecte 2020 en l’àmbit de cooperació

Sol·licitud de transferència bancaria

Totes les sol·licituds de subvenció aniran acompanyades de la següent documentació:

En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant.
Documentació acreditativa de la capacitat de representació de l'entitat per part del seu representant..
Certificat de nomenament de l'òrgan de govern de l'entitat sol·licitant segons els seus estatuts, en el qual hi constin, relacionades amb càrrecs, els noms, cognoms i DNI, les persones que el conformen actualment.
Resum del exercici econòmic de l'any 2019, on hi consti la subvenció rebuda de l'Ajuntament de L'Hospitalet i/o d'altres administracions públiques.
Sol·licitud de transferència bancària normalitzada per a entitats de nova creació, o bé per a aquelles que hagin canviat el número del compte corrent o no l'hagin aportat abans a l'Ajuntament de L'Hospitalet.

Per a cada activitat o projecte per al qual es vulgui sol·licitar la concessió d'una subvenció caldrà presentar una sol·licitud.

Les sol·licituds i els documents que les acompanyen podran presentar-se tant en català com en castellà i hauran d’evitar el llenguatge sexista en la seva redacció.

Tota la documentació que s’ajunti als formularis haurà d’anar degudament identificada amb el logotip o el segell del beneficiari i signada pel seu representant. No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi dels corresponents formularis, excepte en el cas que sigui per a adjuntar-la a una sol·licitud anterior o en resposta a un requeriment de l’Ajuntament.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntamentFinalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

TRAMITAR

 

Reformulació i adequació del pressupost per a projectes o activitats en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització per al desenvolupament i projectes d'ajuda humanitària, per al qual es demana una subvenció
Sol·licitud per a adequar el pressupost d'un projecte en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització per al desencolupament i projectes d'ajuda humanitària a arrel d'una diferència entre la quantitat sol·licitada per l'entitat i la quantitat proposada per la Comissió Qualificadora.

L'entitat sol·licitant no estarà obligada a reformular el projecte si la diferència entre la quantitat sol·licitada per l'entitat i la quantitat proposada per la Comissió Qualificadora és igual o inferior al 10% o si, essent la diferència major del 10% no varia l'import total del projecte.
Si l’entitat no reformula el projecte haurà de justificar el 100% del pressupost de l’activitat.. 
QUI EL POT DEMANAR
Persones físiques o representant legal de les persones jurídiques que hagin de dur a terme l’activitat o projecte subvencionable.
QUAN ES POT FER
El termini màxim per presentar la reformulació serà de 10 dies hàbils a partir de
Habrá que presentar una solicitud por actividad o proyecto.

Documentación necesaria 

PDFModel normalitzat nº 3 Solicitud de reformulació

QUÈ PASSA DESPRÉS
Les sol·licituds de reformulació s’elevaran a la Comissió Qualificadora per que aquesta ratifiqui, si s'escau, les propostes. Un cop ratificades, les reformulacions dels projectes seran elevades a l’òrgan competent per la seva tramitació.
Es comunicarà la resolució a l'entitat sol·licitant.
TEMPS DE RESPOSTA
El temps de resposta serà d'un màxim de 6 mesos des de la data del registre de la sol·licitud inicial de subvenció.
EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.. 
NORMATIVA APLICABLE
En tot el que no preveuen expressament les bases que regulen l’atorgament de subvencions per a l’exercici en curs, són d’aplicació:
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions..
El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament..
L’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet (BOPB 10/02/2005)..
Les bases d’execució del pressupost general per a l’exercici de l'any en què s'ha sol•licitat la subvenció.
La legislació de procediment administratiu aplicable amb caràcter supletori..
Justificació de subvenció per a finançar projectes o activitats en l'àmbit de la cooperació.
Veure imatge de 1-Tramitació de la documentació amb certificat (nova finestra)
Presentació de la documentació que justifiqui una subvenció concedida l'any 2019 per a finançar projectes o activitats  l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització per al desenvolupament i projectes d'ajuda humanitària, en la modalitat de compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa.

MODALITATS DE JUSTIFICACIÓ

D’acord amb els articles 72 i 74 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la justificació del compliment de les condicions i dels objectius que es determinen al acte de concessió de la subvenció s’acreditaran en tres modalitats:

a) Subvencions inferiors a 60.000 euros: Modalitat de justificació amb compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa
b) Subvencions superiors a 60.000 euros: Modalitat de compte justificatiu amb aportació d’informe auditor.
c) Subvencions per a finançar projectes o activitats d’ajuda al tercer Món amb cofinançament per part d’altres Administracions públiques: Modalitat de compte justificatiu amb aportació d’informe auditor.

TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIO DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DEL PROJECTE

La documentació justificativa s’haurà de referir a la totalitat del cost de l’activitat o projecte subvencionat .

La documentació, sigui quina sigui la modalitat de justificació, haurà d’anar degudament identificada amb el logotip o segell de l’entitat i signada pel representant de la mateixa i s’haurà de presentar a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament o per la seu electrònica.

Terminis de presentació i documentació justificativa

a) Modalitat de subvencions inferiors a 60.000 euros: Modalitat de justificació amb compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa

Termini: Fins al dia 10 de febrer de 2020 per presentar la documentació justificativa davant l’àrea gestora o territorial corresponent Documentació: Sol.licitud i formulari amb la memòria del projecte i relació de despeses aplicades al mateix, - Memòria del projecte amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
 • Memòria econòmica abreujada acompanyada de la relació de despeses aplicades al projecte amb identificació del proveïdor, número de document, descripció de la despesa, data d’emissió, data de pagament i import de la despesa imputada a la subvenció municipal.
 • Justificant de les despeses aplicades al projecte amb els corresponents comprovants de pagament.
 • Altres documents probatoris que es requereixin específicament a la convocatòria.
b) Modalitat de Subvencions superiors a 60.000 euros i Subvencions per a finançar projectes o activitats d’ajuda al tercer Món amb cofinançament per part d’altres Administracions públiques:

Modalitat de compte justificatiu amb aportació d’informe auditor

Termini: fins al dia 23 de març de 2020 per presentar la documentació justificativa amb aportació d’informe auditor davant l’àrea gestora.

 • Memòria del projecte i memòria econòmica abreujada acompanyada del compte justificatiu amb aportació d’informe auditor segons estableix l’article 74 del Reial Decret 887/ 2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el  Reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  L’informe auditor s’haurà de realitzar per un auditor de comptes inscrit com exercent al Registre Oficial d’Auditor de comptes (ROAC) depenent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de comptes (ICAC).

  Original i còpia de la següent documentació:
  Model normalitzat nº 4 Sol·licitud justificació 
  Model normalitzat nº 5 Compte justificatiu amb informe auditor


  Model 4.1 Formulari de justificació de projectes de cooperació al desenvolupament
  Model 4.2 Formulari de justificació de projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament
  Model 4.3 Formulari de justificació de projectes d'ajuda humanitària
  Excel relació de factures subvencions inferiors a 60.000

  COM CAL PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT:
  La Llei 39/2015 estableix en el seu article 14 que les persones jurídiques (per exemple societats de qualsevol tipus, incloses les societats professionals, associacions, entitats, Ampas, etc.), i també els que exerceixin una activitat professional que requereixi col•legiació obligatòria (com és el cas dels advocats, procuradors, la major part dels enginyers i enginyers tècnics, arquitectes, metges etc.), estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.
  En el cas de les persones físiques esmentades, només quan intervinguin precisament en l'exercici d'aquesta activitat professional.
  En aquest sentit, cal que les persones jurídiques comptin amb:
  ­Certificat de segell electrònic
  ­Certificats de signatura electrònica de persones físiques com a representant de persona jurídica.

  Aquests certificats permetran la presentació d'instàncies i escrits de tràmit a través del Registre electrònic o la seu electrònica de l'Administració.
  Certificats que accepta l’Ajuntament de L’Hospitalet
  SI L’ENTITAT DISPOSA DE CERTIFICAT :
  • Aneu a Seu electrònica
  • Identifiqueu el tràmit i aneu a “com es pot tramitar”
  • Cliqueu tramitar
  SI L’ENTITAT DISPOSA DE CERTIFICAT DE SEGELL ELECTRÒNIC 
  Qui presenti la documentació pot utilitzar el sistema de validació amb el mòbil
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans