Notícies

Estic a:

Formularis

En aquest apartat podreu trobar documentació administrativa i/o formularis en relació al Programa de Cooperació i Solidaritat.

2020 Acord relatiu a la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats ciutadanes que portin a terme projectes de cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització per al desenvolupament i projectes d'ajuda humanitària i aprovació de les bases particulars que la regulen
 
 
Modalitats de subvencions:
 
Subvencions generals: quan tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques per al finançament global de l’activitat de l’entitat.
Subvencions puntuals: quan tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques per al finançament d’una activitat o projecte concret..
No es podrà sol·licitar una subvenció puntual per a una activitat que ja estigui inclosa en el projecte per al qual es demana una subvenció general.
 
L'import d'aquesta convocatòria es fixa en 257. 823 € per al total de sol·licituds, que s'impuratarà al pressupost de l'any  2020. 
 
QUI LES POT DEMANAR
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que desenvolupin programes, projectes o activitats d’acord amb els requisits que s’estableixin a les bases particulars de la  convocatòria.

També poden tenir aquesta condició les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus de comunitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica, desenvolupin activitats o projectes subvencionables, sempre i quan acreditin disposar d’un número d’identificació fiscal.

TERMINIS

El termini de presentació de sol·licituds en l'àmbit de cooperació és del 3 al 30 de juliol de 2020, ambdós inclosos.
 

COM ES POT TRAMITAR

Per internet o presencialment

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

Documentació necessària:

Formulari de sol·licitud de subvenció en l’àmbit de cooperació

Formulari econòmic projecte 2020 en l’àmbit de cooperació

Formulari tècnic projecte 2020 en l’àmbit de cooperació

Sol·licitud de transferència bancaria

Totes les sol·licituds de subvenció aniran acompanyades de la següent documentació:

En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant.
Documentació acreditativa de la capacitat de representació de l'entitat per part del seu representant..
Certificat de nomenament de l'òrgan de govern de l'entitat sol·licitant segons els seus estatuts, en el qual hi constin, relacionades amb càrrecs, els noms, cognoms i DNI, les persones que el conformen actualment.
Resum del exercici econòmic de l'any 2019, on hi consti la subvenció rebuda de l'Ajuntament de L'Hospitalet i/o d'altres administracions públiques.
Sol·licitud de transferència bancària normalitzada per a entitats de nova creació, o bé per a aquelles que hagin canviat el número del compte corrent o no l'hagin aportat abans a l'Ajuntament de L'Hospitalet.

Per a cada activitat o projecte per al qual es vulgui sol·licitar la concessió d'una subvenció caldrà presentar una sol·licitud.

Les sol·licituds i els documents que les acompanyen podran presentar-se tant en català com en castellà i hauran d’evitar el llenguatge sexista en la seva redacció.

Tota la documentació que s’ajunti als formularis haurà d’anar degudament identificada amb el logotip o el segell del beneficiari i signada pel seu representant. No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi dels corresponents formularis, excepte en el cas que sigui per a adjuntar-la a una sol·licitud anterior o en resposta a un requeriment de l’Ajuntament.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntamentFinalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

TRAMITAR

 

Reformulació i adequació del pressupost per a projectes o activitats en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització per al desenvolupament i projectes d'ajuda humanitària, per al qual es demana una subvenció
Sol·licitud per a adequar el pressupost d'un projecte en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització per al desencolupament i projectes d'ajuda humanitària a arrel d'una diferència entre la quantitat sol·licitada per l'entitat i la quantitat proposada per la Comissió Qualificadora.

L'entitat sol·licitant no estarà obligada a reformular el projecte si la diferència entre la quantitat sol·licitada per l'entitat i la quantitat proposada per la Comissió Qualificadora és igual o inferior al 10% o si, essent la diferència major del 10% no varia l'import total del projecte.
Si l’entitat no reformula el projecte haurà de justificar el 100% del pressupost de l’activitat.. 
QUI EL POT DEMANAR
Persones físiques o representant legal de les persones jurídiques que hagin de dur a terme l’activitat o projecte subvencionable.
QUAN ES POT FER
El termini màxim per presentar la reformulació serà de 10 dies hàbils a partir de
Habrá que presentar una solicitud por actividad o proyecto.

Documentación necesaria 

PDFModel normalitzat nº 3 Solicitud de reformulació

QUÈ PASSA DESPRÉS
Les sol·licituds de reformulació s’elevaran a la Comissió Qualificadora per que aquesta ratifiqui, si s'escau, les propostes. Un cop ratificades, les reformulacions dels projectes seran elevades a l’òrgan competent per la seva tramitació.
Es comunicarà la resolució a l'entitat sol·licitant.
TEMPS DE RESPOSTA
El temps de resposta serà d'un màxim de 6 mesos des de la data del registre de la sol·licitud inicial de subvenció.
EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.. 
NORMATIVA APLICABLE
En tot el que no preveuen expressament les bases que regulen l’atorgament de subvencions per a l’exercici en curs, són d’aplicació:
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions..
El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament..
L’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet (BOPB 10/02/2005)..
Les bases d’execució del pressupost general per a l’exercici de l'any en què s'ha sol•licitat la subvenció.
La legislació de procediment administratiu aplicable amb caràcter supletori..
Justificació de subvenció inferior a 60.000 euros per a finançar projectes o activitats en  l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització per al desenvolupament i projectes d'ajuda humanitària. Any 2020

Presentació de la documentació que justifiqui una subvenció concedida l'any 2020 per a finançar projectes o activitats  l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització per al desenvolupament i projectes d'ajuda humanitària, en la modalitat de compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa.
Per tal de comprovar la justificació de la subvenció concedida, l'òrgan gestor o territorial requerirà la documentació acreditativa de l'aplicació de l'import total del projecte.. 
QUI EL POT DEMANAR
Persones físiques o representant legal de les persones jurídiques que hagin estat beneficiàries de subvencions per un import inferior a 60.000 euros.
Fins al 15 de febrer de 2021.

Requeriments
Haver estat beneficiari d'una subvenció de l'Ajuntament de L'Hospitalet dins de la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de subvencions per a l'exercici econòmic de l'any de la subvenció..
La subvenció haurà d'haver estat concedida per a finançar projectes o activitats d'ajuda al tercer món amb cofinançament per part d'altres administracions públiques.
L'import de la subvenció rebuda ha de ser inferior a 60.000 euros..
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.

Documentació necessària
-Instància general.
-Sol·licitud de justificació de Cooperació
-Memòria del projecte amb indicació de les activitats realitzades, els indicadors, els resultats obtinguts i el resultat de la valoració del grau d'assoliment de les activitats.
-Relació de despeses aplicades al projecte amb identificació del número de factura/tiquet, nom i cognom o raó social del proveïdor, NIF, data d’emissió, descripció de la despesa, data de pagament, import total de la factura, import imputat al projecte i import imputat a altres subvencions (si escau), així como les desviacions que han hagut en relació al pressupost presentat en el moment de la concessió de la subvenció.
-Original i còpia de la totalitat de les factures o documents de valor probatori equivalent amb validesa al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa corresponents al cost total de l’activitat subvencionada. Tant la còpia de les factures o documents de valor probatori equivalent que es presentarà, com l’original que estarà en possessió del beneficiari i a disposició de l’Ajuntament, seran segellats fent constar “El document presentat es justificatiu de la Subvenció atorgada per l’Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat corresponent a la subvenció de l’expedient núm. ......., de l’exercici 2020 i en un percentatge del ....” i assenyalant el percentatge que s’imputa al projecte.
-Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat el projecte, programa o activitat subvencionat, indicant el seu import i la seva procedència.
-Una mostra de tota la documentació publicitària emesa per donar a conèixer el projecte, programa o activitat objecte de subvenció.
-En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant.
-Documentació acreditativa de la capacitat de representació de l’entitat per part del seu representant.

Impresos associats
PDFModel d'instància general
Model  4.1 For rmulari general tècnic justificació subvenció
Model  4.2 Formulari econòmic justificació subvenció
Solicitud justificació Cooperació

Una vegada comprovat el compliment de les condicions i dels objectius que es determinen a l'acte de concessió de la subvenció i acreditades les despeses, l'òrgan competent emetrà una resolució que es notificarà a les persones interessades d'acord amb el que estableix l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú o precepte i norma que la substitueixi.

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data del registre de la sol·licitud inicial de subvenció.

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Justificació de subvenció superior a 60.000 euros i subvencions amb cofinançament per part d'altres administracions públiques per a finançar projectes o activitats en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització per al desenvolupament i projectes d'ajuda humanitària. Any 2020

-Presentació de la documentació que justifiqui una subvenció concedida l'any 2020  i  subvencions amb cofinançament per part d'altres administracions públiques per a finançar projectes o activitats en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització per al desenvolupament i projectes d'ajuda humanitària en la modalitat de compte justificatiu amb aportació d'informe auditor.

Per tal de comprovar la justificació de la subvenció concedida, l'òrgan gestor o territorial requerirà la documentació acreditativa de l'aplicació de l'import total del projecte.

QUI LA  POT DEMANAR
Persones físiques o representant legal de les persones jurídiques que hagin estat beneficiàries de subvencions per un import superior a 60.000 euros.
Fins al 15 de febrer de 2021.

Requeriments
Haver estat beneficiari d'una subvenció de l'Ajuntament de L'Hospitalet dins de la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de subvencions per a l'exercici econòmic de l'any de la subvenció..
La subvenció haurà d'haver estat concedida per a finançar projectes o activitats d'ajuda al tercer món amb cofinançament per part d'altres administracions públiques.
L'import de la subvenció rebuda ha de ser superior a 60.000 euros.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.

Documentació necessària
-Instància general.
-Sol·licitud de justificació de Cooperació
-Informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercent al Registre Oficial d'Auditor de comptes (ROAC) depenent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de comptes (ICAC), emès conforme al model que es troba a la seu electrònica de l’Ajuntament i amb subjecció a les normes d’actuació i supervisió proposades per la Intervenció General Municipal.
-Memòria del projecte, amb indicació de les activitats realitzades, els indicadors, els resultats obtinguts i el resultat de la valoració del grau d'assoliment de les activitats.
-Memòria econòmica abreujada, en aplicació de l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que haurà de contenir  un estat representatiu de les despeses de les activitats subvencionades, degudament agrupades, i, en el seu cas, les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions sofertes, així com una relació d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat el projecte, programa o activitat subvencionat, indicant el seu import i la seva procedència.
-Una mostra de tota la documentació publicitària emesa per donar a conèixer el projecte, programa o activitat objecte de subvenció.
-En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant.
Documentació acreditativa de la capacitat de representació de l'entitat per part del seu representant

.Impresos associats
PDFModel d'instància general
Model  4.1 For rmulari general tècnic justificació subvenció
Model  4.2 Formulari econòmic justificació subvenció
Solicitud justificació Cooperació

Una vegada comprovat el compliment de les condicions i dels objectius que es determinen a l'acte de concessió de la subvenció i acreditades les despeses, l'òrgan competent emetrà una resolució que es notificarà a les persones interessades d'acord amb el que estableix l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú o precepte i norma que la substitueixi.

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data del registre de la sol·licitud inicial de subvenció.

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

 +informació:Seu electrònica de l'Ajuntament de L'Hospitalet

Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans