Notícies

Estic a:

Formularis

En aquest apartat podreu trobar documentació administrativa i/o formularis en relació al Programa de Cooperació i Solidaritat.
Model d'instància general (cal presentar 2 còpies)
Instància ( 2 còpies) 
 
PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE JUSTIFIQUI UNA SUBVENCIÓ REBUDA PER A FINANÇAR PROJECTES O ACTIVITATS D’AJUDA AL TERCER MÓN

Persones físiques o representant legal de les persones jurídiques que hagin estat beneficiàries de subvencions per un import inferior a 60.000 euros.
ES POT FER:
Fins al dia 16 de febrer de 2018, llevat que a l'acord de concessió de la subvenció s'estableixi un termini específic en funció de la durada del projecte o de l'activitat que es porti a terme.
COM ES POT TRAMITAR:

Presencialment
Requeriments
Haver estat beneficiari d'una subvenció de l'Ajuntament de L'Hospitalet dins de la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de subvencions per a l'exercici econòmic 2017.
La subvenció haurà d'haver estat concedida per a finançar projectes o activitats d'ajuda al tercer món amb cofinançament per part d'altres administracions públiques..
L'import de la subvenció rebuda ha de ser inferior a 60.000 euros
Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades
Documentació necessària

Original i còpia de la següent documentació; Relació de documents:
Sol·licitud justificació general Annex 9.1 Descarregueu AQUÍ
Formulari general de justificació de subvenció per a Projectes de Cooperació al Desenvolupament Model 11.1 Descarregueu AQUÍ
Formulari general de justificació de subvenció per a Projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament Model 11.2 AQUÍ
Descarregueu Formulari general de justificació de subvenció per a Projectes d’ajuda humanitària Model 11.3 Descarregueu AQUÍ
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2018

Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a entitats ciutadanes que portin a terme projectes de cooperació

B.O.P.:Registre: 2018005267 - Data publicació: 07/02/2018

Instància general (2 còpies)

Impresos associats

Certificat d'elecció de la Junta Directiva
Model normalitzat n. 1 - Sol·licitud de subvenció
Model normalitzat n. 3 - Declaració responsable de la Llei del menor
Model normalitzat n. 4 - Declaració responsable per subvencions superiors a10.000 €
Model normalitzat n. 5 - Adhesió als principis ètics i a les regles de conducta
Sol·licitud de transferència bancària
Model normalitzat 2.1 - Cooperació al desenvolupament
Model normalitzat 2.2 - Educació i sensibilització
Model normalitzat 2.3 - Ajuda humanitària

Reformulació i adequació del pressupost del projecte de cooperació pel qual demana una subvenció una entitat
Sol·licitud per a adequar el pressupost d'un projecte  arrel d'una diferència entre la quantitat sol·licitada per l'entitat i la quantitat proposada per la Comissió Qualificadora, segons els següents supòsits: 
  Si la diferència és superior a un 10%, l’àrea gestora o territorial instarà a l'entitat sol·licitant a reformular el projecte i a adequar el pressupost de l’activitat
  Si la diferència és igual o inferior al 10%, l’entitat sol·licitant no estarà obligada a reformular el projecte
  Si l’entitat no reformula el projecte haurà de justificar el 100% del pressupost de l’activitat.. 
QUI EL POT DEMANAR
Persones físiques o representant legal de les persones jurídiques que hagin de dur a terme l’activitat o projecte subvencionable.
QUAN ES POT FER
El termini màxim per presentar la reformulació serà 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució provisional. 
Es pot tramitar
PRESENCIALMENT:
Requeriments
Haver sol·licitat una subvenció dintre dels terminis establerts a la convocatòria de subvencions per a l'exercici en curs
Caldrà presentar una sol·licitud per activitat o projecte.
Documentació necessària
Sol·licitud de reformulació del vostre projecte, segons el cas (original i còpia)
Impresos associats
Model normalitzat n. 6 - Sol·licitud de reformulació de projecte per a subvenció de l'any 2018
Model normalitzat n. 6.1 - Sol·licitud de reformulació per a projectes de cooperació al desenvolupament l'any 2018
Model normalitzat n. 6.2 - Sol·licitud de reformulació per a projectes de sensibilització i educació l'any 2018
Model normalitzat n. 6.3 - Sol·licitud de reformulació de projectes d'ajuda humanitària l'any 2018

NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE
A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD)
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans