Notícies

Estic a:

Formularis

En aquest apartat podreu trobar documentació administrativa i/o formularis en relació al Programa de Cooperació i Solidaritat.
Model d'instància general (cal presentar 2 còpies)
Instància ( 2 còpies) 
 
CONVOCATÒRIA 2017: Sol·licitud per a subvencionar una activitat o projecte d'ajuda al tercer món durant l'any 2017 d'entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la convocatoria del 2017

Sol·licitud per a subvencionar una activitat o projecte d'ajuda al tercer món durant l'any 2017 .
QUI EL POT DEMANAR
Es consideren beneficiàries totes les persones físiques o jurídiques que hagin de dur a terme l’activitat o projecte subvencionat.
També poden tenir aquesta condició les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus de comunitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica, pugui dur a terme les activitats o projectes subvencionats, sempre que acreditin disposar d’un número d’identificació fiscal.
QUAN ES POT FER
El termini de presentació per a la modalitat d'ajuda al tercer món començarà el 21 de febrer de 2017 i finalitzarà el 30 de juny de 2017.
COM ES POT TRAMITAR

Presencialment:
La sol·licitud de subvenció serà presentada a les oficines indicades, juntament amb la documentació necessària.
Caldrà presentar una sol·licitud per activitat o projecte.
Documentació necessària:
Annex 5 - Certificat renovació junta
Full de dades de registre d'entitats
Annex 2.1 - Projectes cooperació desenvolupament
Annex 2.2 - Projectes sensibilització i educació
Annex 2.3 - Projectes d'ajuda humanitària
Annex 1.1 - Sol·licitud subvenció general
Annex 6 - Imprès transferència bancària
Model d’instància general (cal presentar 2 còpies)
Declaració responsable per a subvencions superiors a 10.000 €
Fotocòpia del DNI de la persona interessada o fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant acompanyat de fotocòpia del DNI del seu representant degudament acreditat d’acord amb el certificat de nomenament de la junta actual..
Certificat de nomenament de la junta actual, en el qual constin relacionades amb càrrecs, noms, cognoms i DNI les persones que formen l’actual junta segons el model que es troba a l’annex 5 de la present convocatòria (si ha canviat respecte a l'any anterior)..
Memòria general de l’entitat (totes les activitats que l’entitat ha dut a terme l’any anterior) amb el resum econòmic corresponent, fent constar la subvenció rebuda de l’Ajuntament de L’Hospitalet i/o altres administracions públiques..
Sol·licitud de transferència bancària segons el model que es troba a l’annex 6 de la present convocatòria (per entitats de nova creació o bé que hagin canviat el número del compte corrent)..
Declaració responsable per a subvencions superiors a 10.000 €, si escau, per a comunicar a l'Ajuntament les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l'entitat a efectes de fer-los públics, segons el que disposa l'art 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern..
La sol·licitud i els documents que l’acompanyen podran presentar-se tant en català com en castellà i hauran d’evitar el llenguatge sexista en la seva redacció.
Tota la documentació presentada haurà d’anar degudament identificada amb el logotip o segell de l’entitat i signada per la persona representant de la mateixa.
Reformulació i adequació del pressupost del projecte per activitats d'ajuda al tercer mon pel qual demana una subvenció una entitat inscrita al Registre Municipal d'Entitats
Sol·licitud per a adequar el pressupost d'un projecte de cooperació a arrel d'una diferència entre la quantitat sol·licitada per l'entitat i la quantitat proposada per la Comissió Qualificadora, segons els següents supòsits:
Si la diferència és superior a un 10%, l’àrea gestora o territorial instarà a l'entitat sol·licitant a reformular el projecte i a adequar el pressupost de l’activitat..
Si la diferència és igual o inferior al 10%, l’entitat sol·licitant no estarà obligada a reformular el projecte..
Si l’entitat no reformula el projecte haurà de justificar el 100% del pressupost de l’activitat.. 
QUI EL POT DEMANAR
Persones físiques o representant legal de les persones jurídiques que hagin de dur a terme l’activitat o projecte subvencionable.
QUAN ES POT FER
El termini màxim per presentar la reformulació serà de quinze dies des de l’aprovació inicial per la Comissió Qualificadora.. 
COM ES POT TRAMITAR
PRESENCIALMENT:
Requeriments
Haver sol·licitat una subvenció dintre dels terminis establerts a la convocatòria de subvencions per a l'exercici en curs.
Presenteu la sol·licitud de reformulació amb la documentació necessària, si escau, a qualsevol de les oficines indicades.
Caldrà presentar una sol·licitud per activitat o projecte.
Documentació necessària
Sol·licitud de reformulació de projecte (Annex 7) (original i còpia)..
A més, original i còpia del formulari corresponent, segons el vostre cas: Formulari de reformulació de projectes de cooperació al desenvolupament (Annex 7.1)..
Formulari de reformulació de projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament (Annex 7.2)..
Formulari de reformulació de projectes d'ajuda humanitària (Annex 7.3)..
Impresos associats
PDFAnnex 7.1 - Formulari de reformulació de projectes de cooperació al desenvolupament
PDFAnnex 7.2 - Formulari de reformulació de projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament
PDFAnnex 7.3 - Formulari de reformulació de projectes d'ajuda humanitària
PDFAnnex 7 - Sol·licitud de reformulació projecte
ACORD DE LA GUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA CONVOCATÒRIA 2016
Descarregeu-lo AQUÍ

Formularis de justificació de  la subvenció
Relació de documents:
Sol·licitud justificació general Annex 9.1 Descarregueu AQUÍ
Formulari general de justificació de subvenció per a Projectes de Cooperació al Desenvolupament Model 11.1 Descarregueu AQUÍ
Formulari general de justificació de subvenció per a Projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament Model 11.2 AQUÍ
Descarregueu Formulari general de justificació de subvenció per a Projectes d’ajuda humanitària Model 11.3 Descarregueu AQUÍ
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans